കളരിപ്പയറ്റിലൂടെ ആരോഗ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ട്രാവന്‍കൂര്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് കളരിപ്പയറ്റ് തിരുവനന്തപുരം സെന്‍റ് ജോസഫ്സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം